جنس پروانه در عملکرد پمپ تاثیری ندارد، وجود پروانه برنزی باعث می شود تا پمپ در شرایط کم آبی مقاومت بیشتری از خود نشان می دهد.