خریداران می توانند از طریق سریال نامبر حک شده بر روی پمپ، پمپ های اصل را شناسایی کنند. موارد دیگری مانند شکل ظاهری و رنگ محصول نیز در تشخیص این موضوع حائز اهمیت می باشند.