پمپ نیم اسب بشقابی پنتاکس، داب یا سایر از بهترین انتخاب ها هستند.