این شرکت دارای پمپ های طبقاتی عمودی، طبقاتی افقی، بشقابی، تک پروانه، جتی، دو پروانه، محیطی کوچک، کف کش، لجن کش و شناور می باشد.