معمولا در مصارف خانگی از پمپ های بشقابی، جتی، تک پروانه و دو پروانه، با توجه به نیاز و حجم مصرف آب استفاده می شود.