برای پمپاژ آب های آلوده می توان از لجن کش های Pentax شامل مدلهای سری D6, DMT,DX, DCT, DTRT استفاده نمود.