ست کنترل

کنترل سطح

کنترل سطح یکی از تجهیزات جانبی پمپ آب می باشد که جهت جلوگیری از خشک کارکردن و سوختن الکتروموتور پمپ های مستغرق،  به کار می رود.

این قطعه برروی تابلو فرمان مرکزی نصب می شود و دارای دو الکترود است که اولی در سطح بالای چاه و دیگری در پایین چاه قرار می گیرد زمانی که آب به الکترود بالایی می رسد پمپ از طریق کنترل سطح روشن می گردد و زمانیکه آب کاهش پیدا کرده و به الکترود پایینی برسد، کنترل سطح پمپ آب را به طور خودکار خاموش می کند.

لازم به ذکر است کنترل سطح ها از یک میله فلزی جهت کنترل سطح سیال استفاده می کنند که این الکترود به دلیل چسبیدن و رسوب ذرات باید هرچند وقت، رسوب زدایی شوند.