تجهیزات استخری اتاترون

انواع دسته بندی های تجهیزات استخری اتاترون به همراه توضیحات فنی در ذیل قابل مشاهده و بررسی است.