پمپ آب ابارا

 • پمپ آب خانگی ابارا

  برند

  ابارا

  جنس بدنه

  استیل

  جنس پروانه

  استیل

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز و سه فاز (220 و 380 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP55

  دهانه ورودی

  1/4 1 اینچ

  دهانه خروجی

  1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  8 بار

  کشور سازنده

  ایتالیا

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ آب خانگی ابارا

  برند

  ابارا

  جنس بدنه

  استیل

  جنس پروانه

  استیل

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز و سه فاز (220 و 380 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP55

  دهانه ورودی

  1/4 1 اینچ

  دهانه خروجی

  1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  8 بار

  کشور سازنده

  ایتالیا

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ آب خانگی ابارا

  برند

  ابارا

  جنس بدنه

  استیل

  جنس پروانه

  استیل

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز و سه فاز (220 و 380 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP55

  دهانه ورودی

  1/4 1 اینچ

  دهانه خروجی

  1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  8 بار

  کشور سازنده

  ایتالیا

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ آب خانگی ابارا

  برند

  ابارا

  جنس بدنه

  استیل

  جنس پروانه

  استیل

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز و سه فاز (220 و 380 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP55

  دهانه ورودی

  1/4 1 اینچ

  دهانه خروجی

  1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  20 بار

  کشور سازنده

  ایتالیا

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ آب خانگی ابارا

  برند

  ابارا

  جنس بدنه

  استیل

  جنس پروانه

  استیل

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز و سه فاز (220 و 380 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP55

  دهانه ورودی

  1/4 1 اینچ

  دهانه خروجی

  1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  8 بار

  کشور سازنده

  ایتالیا

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ آب خانگی طبقاتی افقی ابارا

  برند

  ابارا

  جنس بدنه

  استیل

  جنس پروانه

  استیل

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز و سه فاز (220 و 380 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP55

  دهانه ورودی

  1 اینچ

  دهانه خروجی

  1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  10 بار

  کشور سازنده

  ایتالیا

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ آب خانگی طبقاتی افقی ابارا

  برند

  ابارا

  جنس بدنه

  استیل

  جنس پروانه

  استیل

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز و سه فاز (220 و 380 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP55

  دهانه ورودی

  1 اینچ

  دهانه خروجی

  1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  10 بار

  کشور سازنده

  ایتالیا

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ آب خانگی طبقاتی افقی ابارا

  برند

  ابارا

  جنس بدنه

  استیل

  جنس پروانه

  استیل

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز و سه فاز (220 و 380 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP55

  دهانه ورودی

  1 اینچ

  دهانه خروجی

  1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  10 بار

  کشور سازنده

  ایتالیا

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ آب خانگی طبقاتی افقی ابارا

  برند

  ابارا

  جنس بدنه

  استیل

  جنس پروانه

  استیل

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز و سه فاز (220 و 380 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP55

  دهانه ورودی

  1 اینچ

  دهانه خروجی

  1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  10 بار

  کشور سازنده

  ایتالیا

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ آب خانگی طبقاتی افقی ابارا

  برند

  ابارا

  جنس بدنه

  استیل

  جنس پروانه

  استیل

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز و سه فاز (220 و 380 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP55

  دهانه ورودی

  1/4 1 اینچ

  دهانه خروجی

  1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  10 بار

  کشور سازنده

  ایتالیا

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ آب خانگی طبقاتی افقی ابارا

  برند

  ابارا

  جنس بدنه

  استیل

  جنس پروانه

  استیل

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز و سه فاز (220 و 380 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP55

  دهانه ورودی

  1/4 1 اینچ

  دهانه خروجی

  1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  10 بار

  کشور سازنده

  ایتالیا

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ آب خانگی طبقاتی افقی ابارا

  برند

  ابارا

  جنس بدنه

  استیل

  جنس پروانه

  استیل

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز و سه فاز (220 و 380 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP55

  دهانه ورودی

  1/4 1 اینچ

  دهانه خروجی

  1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  10 بار

  کشور سازنده

  ایتالیا

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ آب خانگی طبقاتی افقی ابارا

  برند

  ابارا

  جنس بدنه

  استیل

  جنس پروانه

  استیل

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  کلاس نفوذ پذیری

  IP55

  دهانه ورودی

  1/4 1 اینچ

  دهانه خروجی

  1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  10 بار

  کشور سازنده

  ایتالیا

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ آب خانگی طبقاتی افقی ابارا

  برند

  ابارا

  جنس بدنه

  استیل

  جنس پروانه

  استیل

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز و سه فاز (220 و 380 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP55

  دهانه ورودی

  1/2 1 اینچ

  دهانه خروجی

  1/4 1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  10 بار

  کشور سازنده

  ایتالیا

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ آب خانگی طبقاتی افقی ابارا

  برند

  ابارا

  جنس بدنه

  استیل

  جنس پروانه

  استیل

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز و سه فاز (220 و 380 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP55

  دهانه ورودی

  1/2 1 اینچ

  دهانه خروجی

  1/4 1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  10 بار

  کشور سازنده

  ایتالیا

  اطلاعات بیشتر
 • پمپ آب خانگی ابارا تک پروانه CDM

  برند

  ابارا

  جنس بدنه

  استیل

  جنس پروانه

  استیل

  جنس شفت

  استیل

  دور موتور

  2900 دور در دقیقه

  برق ورودی

  تک فاز و سه فاز (220 و 380 ولت)

  کلاس نفوذ پذیری

  IP55

  دهانه ورودی

  1/4 1 اینچ

  دهانه خروجی

  1 اینچ

  حداکثر فشار قابل تحمل

  8 بار

  کشور سازنده

  ایتالیا

  اطلاعات بیشتر

معرفی پمپ آب ابارا

پمپ آب ابارا توسط شرکت EBARA ژاپن با استفاده از تجربه و روشهای مدیریتی خاص ژاپنی ها و تکنولوژی و دقت ایتالیایی، تولید و عرضه می گردد. البته بعضی ها آن را به اشتباه پمپ آب اوارا نیز تلفظ می کنند.

این شرکت همچنین با زنجیره نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش در سراسر ایران، انواع پمپ آب با آخرین تکنولوژی و دانش مهندسی به روز را در بیش از شانزده هزار مدل با پوشش متنوع از پمپ آب خانگی تا صنایع بزرگ عرضه کرده است.

پمپ آب ابارا در کشورهایی مانند، ایتالیا، برزیل، چین، تایوان، مالزی تولید شده و به صورت محلی در کشورهای هدف مونتاژ آنها انجام می گیرد.

ابارا یکی از بزرگترین برندهای تولید پمپ آب در جهان است که می کوشد تا محصولات خود را با بهترین کیفیت و کارایی تولید نماید.  محصولات این شرکت در گروه های متعددی از جمله خانگی، تجاری، صنعتی، کشاورزی، آبیاری و فاضلاب قرار می گیرند.

پمپ آب ابارا ساخت کجاست

شاید برای شما سوال پیش آمده که پمپ آب ابارا ساخت کجاست؟ همانطور که گفته شد، این پمپ یکی از تولیدات خوب کشور ایتالیا است، اما در واقع یک محصولی ژاپنی است. برای اطلاع از سایر پمپ های ایتالیایی، حتما مقاله پمپ اب ایتالیایی را مطالعه کنید.

کاتالوگ پمپ ابارا

تمام محصولات و انواع پمپ های ابارا در یک نگاه. برای مشاهده مشخصات هر بخش روی آن کلیک نمایید. در ادامه با ما همراه باشید تا مناسب ترین لیست قیمت پمپ آب ابارا ژاپن را در اختیار شما قرار دهیم. فروش پمپ Ebara با گارانتی 18 ماهه.

پمپ آب ابارا سری CMA

سری CMA

استفاده به عنوان پمپ آب خانگی

پمپ آب ابارا سری CMB

سری CMB

استفاده به عنوان پمپ آب خانگی

پمپ آب ابارا سری CMC-CMR

سری CMC-CMR

استفاده به عنوان پمپ آب خانگی

پمپ آب ابارا سری pra

سری PRA

استفاده به عنوان پمپ آب خانگی

پمپ آب ابارا SWA

سری SWA

استفاده به عنوان پمپ آب خانگی

پمپ آب ابارا سری AGA

سری AGA-AGC

استفاده به عنوان پمپ آب خانگی

پمپ آب ابارا سری CDA

سری CDA

استفاده به عنوان پمپ آب خانگی

پمپ آب ابارا سری BEST

سری 1 تا 5 BEST

استفاده به عنوان پمپ کف کش

پمپ آب ابارا سری KIKA

سری KIKA

استفاده به عنوان پمپ کف کش

پمپ آب ابارا مدل OPTIMA

سری OPTIMA

استفاده به عنوان پمپ کف کش

پمپ آب ابارا سری IDROGO

سری IDROGO

استفاده به عنوان پمپ کف کش

پمپ آب ابارا سری DS-DSF

سری DS-DSF

استفاده به عنوان پمپ کف کش

پمپ ابارا سری DL-DL

سری DL-DL W/C

استفاده به عنوان پمپ لجن کش

پمپ ابارا سری DW-DW

سری DW-DW VOX

استفاده به عنوان پمپ لجن کش

پمپ آب ابارا سری DML

سری DML

استفاده به عنوان پمپ لجن کش

پمپ آب ابارا سری

سری DVS

استفاده به عنوان پمپ لجن کش

پمپ آب ابارا سری WINNER

سری WINNER

استفاده به عنوان پمپ شناور

پمپ آب ابارا سری IDROGO

سری IDROGO

استفاده به عنوان پمپ شناور

پمپ آب ابارا سری Matrix

سری MATRIX

استفاده به عنوان پمپ آب طبقاتی

پمپ آب ابارا سری COMPACT

سری COMPACT

استفاده به عنوان پمپ آب طبقاتی

پمپ آب ابارا سری EVM

سری EVMS

استفاده به عنوان پمپ آب طبقاتی

سری IDROGO

استفاده به عنوان پمپ آب طبقاتی

پمپ آب ابارا سری Multigo

سری MULTIGO

استفاده به عنوان پمپ آب طبقاتی

پمپ آب ابارا سری LPS

سری LPS

استفاده به عنوان پمپ پمپ سیرکولاتور

انواع پمپ آب ابارا

همانطور که گفته شد شرکت پمپ آب ابارا جهت استفاده در منازل و ساختمان ها، انواع پمپ های آب بشقابی، تک پروانه، جتی، دو پروانه، طبقاتی عمودی، افقی و پمپ های کوچک را تدارک دیده است.

در ادامه انواع پمپ آب ابارا را به شما معرفی خواهیم کرد. برند پمپ ابارا دارای تنوع محصولی بالایی بوده که در این وب سایت همه این محصولات موجود است.

پمپ آب خانگی ابارا

پمپ آب خانگی ابارا در سری های مختلفی مثل PRA، CMA،CDA، AGA تولید شده است، که در ادامه به بررسی تک تک این مدل ها خواهیم پرداخت.

از ویژگی های این پمپ ها که منجر به فروش بالای آنها شده است می توان به  ابعاد کوچک و جابجایی و نصب آسان اشاره کرد. در کنار این خصوصیات قیمت پمپ آب خانگی ابارا بسیار مناسب است.

توان پمپ خانگی ابارا سری از 0.5 تا 3 اسب بخار می باشد. که توان نیم اسب آن در مصارف ساختمانی و مسکونی بیشتر استفاده می شود.

جنس پروانه و بدنه پمپ آب خانگی ابارا به ترتیب از برنج و چدن می باشد. همچنین بعضی سری ها مثل سری های PRA توانایی تحمل فشار تا 12 بار را دارند.

برای دریافت مشاوره رایگان در خصوص مشخصات پمپ آب خانگی با ما تماس بگیرید. 02133997522 | 02133997661 | 09121882140.

در ادامه نیز کاتالوگ پمپ ابارا در اختیار شما قرار گرفته است.

پمپ محیطی ابارا سری PRA

پمپ آب ابارا سری pra

از ویژگی های پمپ محیطی ابارا سری PRA یا همان پمپ آب خانگی ابارا سری PRA، که منجر به فروش بالای آن شده ابعاد کوچک و جابجایی و نصب آسان آن است.

توان پمپ خانگی ابارا سری PRA از 0.5 تا 2 اسب بخار بوده که توان نیم اسب آن در مصارف ساختمانی و مسکونی بیشتر استفاده می شود.

در کنار این ویژگی ها، قیمت این پمپ خانگی بسیار مناسب است.

جنس پروانه و بدنه آن به ترتیب از برنج و چدن می باشد. همچنین سری های PRA توانایی تحمل فشار تا 12 بار را دارند.

قطر ورودی و خروجی این پمپ 1 اینچ بوده و آب بند آن از نوع مکانیکال سیل از جنس کربن-سرامیک-NBR است.

شافت آن استیل و حداکثر دمای کاری آن باید 80 درجه سانتیگراد باشد.

برای اطلاعات بیشتر و دریافت مشخصات فنی پمپ ابارا سری PRA رو لینک زیر کلیک کنید.

پمپ آب خانگی ابارا ایتالیا سری CMA

پمپ آب ابارا سری CMA

پمپ آب خانگی ابارا ایتالیا سری CMA به پمپ های بشقابی ابارا نیز معروف هستند. این پمپ های بشقابی بصورت سانتریفیوژی و تک پروانه به بازار ارائه شده اند.

جنس پزوانه و بدنه این پمپ ها به ترتیب برنجی و چدن می باشند. از ویژگی های برجسته پمپ آب خانگی ابارا سری CMA کیفیت بالا، کم صدا بودن و قابل تعمیر بودن آنها است. نکته مهمتر اینکه نسبت به پمپ آب خانگی ابارا سری PRA کم صداتر هستند.

توان این سری از پمپ ها EBARA بین 0.5 تا 3 اسب بخار است. حداکثر دمای کاری آنها 50 درجه سانتیگراد و حداکثر فشار کاری آنها در بزرگترین سایز 6 بار است.

مدل های مختلف این سری دارای قطر ورودی 1 و 1.1/4 اینچ و قطر خروجی 1 اینج هستند. مکانیکال سیل این سری از پمپ های ابارا از جنس کربن-سرامیک-NBR است.

برای اطلاعات بیشتر و دریافت مشخصات فنی پمپ ابارا سری CMA رو لینک زیر کلیک کنید.

پمپ ابارا CMB

پمپ آب خانگی ابارا سری CMB از انواع پمپ چدنی تک پروانه ابارا به صورت تک فاز و سه فاز بوده و دمای سیال تا 90 درجه سانتی گراد است.

پمپ آب خانگی ابارا مدل CMC-CMR

پمپ آب ابارا سری CMC-CMR

پمپ سانتریفیوژ تک پروانه ای چدنی آبارا، به صورت تک فاز و سه فاز تولید شده و دمای سیال تا 90 درجه سانتی گراد می باشد.

پمپ آب جتی ابارا سری AGA

پمپ آب ابارا سری AGA

پمپ آب ابارا ایتالیا سری AGA که به نام پمپ جتی ابارا نیز شناخته می شوند، فشار بیشتر و دبی کمتری تنسبت به پمپ بشقابی ابارا  اعمال می کند.

پمپ آب خانگی ابارا سری AGA خودمکش بوده و دارای قطر ورودی و خروجی 1 اینچ است.

این پمپ ها بیشتر در مصارف خانگی مورد استفاده قرار گرفته و دارای توان 0.75 کیلوات هستند.

جنس پوسته و پروانه و شافت آن به ترتیب چدن، برنج یا نوریل و استیل می باشد. حداکثر هد و آبدهی این سری در بزرگترین سایز آن 47.5 متر و 3.6 متر مکعب بر ساعت است.

برای اطلاعات بیشتر و دریافت مشخصات فنی پمپ ابارا سری AGA رو لینک زیر کلیک کنید.

پمپ سانتریفیوژ ابارا سری CDA

پمپ آب ابارا سری CDA

پمپ ابارا سری CDA از جمله پمپ های سانتریفیوژی با بدنه ای از جنس چدن و جنس پروانه و شافت آن به ترتیب برنج یا نوریل و استیل است. این سری از پمپ ها دو پروانه بوده و همین امر سبب می شود این پمپ های دبی و فشار بالایی داشته باشند.

توان پمپ آب خانگی ابارا سری CDA از 3/4 تا 5.5 اسب بخار در مدل های مختلف متغیر است. حداکثر فشار کاری این سری در بزرگترین سایز 12 بار می باشد.

قطر ورودی مدل های مختلف این سری از 1 تا 1.1/2 اینچ متغیر است. همچنین قطر خروجی آنها از 1 تا 1.1/4 اینچ می باشد. سیل مکانیکی پمپ خانگی ابارا سری CDA کربن-سرامیک-NBR است.

برای اطلاعات بیشتر و دریافت مشخصات فنی پمپ ابارا سری CDA رو لینک زیر کلیک کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این نوع پمپ، حتما مقاله پمپ های آب سانتریفیوژی را مطالعه کنید.

پمپ سانتریفیوژ ابارا استیل

این نوع پمپ آب جهت افزایش فشار، تصفیه ی آب و آبیاری، سیستم های تهویه، پمپاژ آب مخلوط با مایعات خورنده، ذرات معلق در فرایندهای غذایی، ماشین های شوینده ی صنعتی، کاریردهای فرایندی مانند کارخانه های رنگ سازی، غذایی، دارویی، شیمیایی، سیستم های گرمایشی، آتش نشانی، انتقال آب سرد و گرم برای دیگ های بخار و دستگاه های آب شیرین کن بر پایه مدل های CD ,CDX ,2CDX ,DWO ,3LPF ,3L SERIES, MATRIX ,EVM ,MULTIGO می باشند.

پمپ سانتریفیوژ ابارا چدنی

این نوع پمپ آب جهت افزایش فشار، سیرکولاسیون آب، سیستم های شستشو، مصارف صنعتی، آبیاری، کشاورزی و آتش نشانی است که شامل مدلهای 3D ,MD ,MMD4 ,3DPF ,CDA ,CMA ,CMB ,AGA ,CMC ,CMR ,CMD , PRA ,FSA می باشد.

پمپ سانتریفیوژ تک پروانه ای و دو پروانه ای ابارا

اغلب از جنس استیل و چدن هستند که در آبیاری، تصفیه، سیستم های تهویه هوا، پمپاژ مایعات همراه با گرانروی متوسط، سیستم های تحت فشار مسکونی و سیستم های آتش نشانی استفاده می شوند.

پمپ آب خانگی ابارا مدل SWA

پمپ آب ابارا SWA

پمپ خودمکش ابارا EBARA مدل SWA به صورت تک فاز و سه فاز  تولید شده و از انواع تجهیزات استخری ابارا بوده و  و دبی آن 24 مترمکعب در ساعت، هد تا 17.8 متر، دمای سیال تا 40 درجه سانتی گراد و توان الکتروموتور آن 1.1 کیلووات و می باشد.

پمپ آب بشقابی ابارا

این سری از پمپ ها اغلب از جنس چدن بوده و در آبیاری گیاهان خانگی، آبیاری در مقیاس کوچک، شستشوی وسایل نقلیه و سیستم تحت فشار خانگی استفاده می شوند.

خود این پمپ شامل انواع زیر است

 • پمپ نیم اسب بشقابی ابارا
 • پمپ یکاسب بشقابی ابارا

برای کسب اطلاعات بیشتر، مقاله پمپ آب بشقابی چیست را مطالعه کنید.

پمپ آب ابارا دو پروانه

تصفیه آب، خدمات دارویی، سیستم های گرمایشی، انتقال مایعات و تقویت فشار آب و آبیاری از مهمترین کاربردهای این دسته از پمپ های ابارا می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله پروانه پمپ آب را مطالعه کنید.

پمپ جتی ابارا

از نوع پمپ های خود مکش هستند که اغلب از جنس چدن بوده و معمولا در آبیاری، باغبانی، آبرسانی تحت فشار، ویلاها و ساختمان های مسکونی کاربرد دارند.

پمپ طبقاتی ابارا

پمپ های طبقاتی ابارا بطور کلی در دو نوع افقی و عمودی هستند. این پمپ ها که معمولا جهت پمپاژ آب با ویسکوزیته ملایم به کار می روند. اغلب از فلز استیل و یا چدن  برای بدنه، شفت و پروانه ها استفاده شده است.

سیستم های تحت فشار خانگی، آتش نشانی، توزیع و پخش آب، آبیاری و جمع آوری آب باران از مهمترین کاربردهای این دسته از پمپ های طبقاتی هستند.

پمپ های طبقاتی عمودی ابارا در سری EVM و پمپ های طبقاتی افقی ابارا در سری های MATRIX و COMPACT توسط این تولیدکننده قدرتمند ایتالیایی تولید می شوند.

پمپ های طبقاتی بطور کی در بوستر پمپ های آبرسانی و آتشنشانی، در سیستم های آب شیرین کن، سیستم های تهویه مطبوع و … استفاده می شوند. این سری از پمپ های ابارا بسیار قدرتمند و کم صدا هستند.

پمپ طبقاتی افقی ابارا (Ebara) سری Matrix

پمپ آب ابارا سری Matrix

پمپ طبقاتی استیل افقی ابارا مدل MATRIX یکی از انواع پمپ هاب طبقاتی افقی از جنس استیل  می باشد. این پمپ به دو صورت تک فاز و سه فاز تولید شده که دمای سیال از 15- تا 110 درجه سانتیگراد و توان الکتروموتور آن از 0.45 تا 4 کیلووات می باشد.

پمپ طبقاتی افقی ابارا مدل COMPACT

پمپ آب ابارا سری COMPACT

موتور پمپ طبقاتی ابارا COMPACT یکی از انواع پمپ هاب طبقاتی افقی بوده که به دو صورت تک فاز و سه فاز تولید شده است.

پمپ طبقاتی تمام استیل عمودی Ebara مدل EVM

پمپ آب ابارا سری EVM

پمپ طبقاتی عمودی استیل ابارا مدل EVM یکی از انواع پمپ هاب طبقاتی عمودی از جنس استیل  می باشد. این پمپ به دو صورت تک فاز و سه فاز تولید شده که هد 50 تا 140 متر، دمای سیال از 15- تا 120 درجه سانتیگراد می باشد.

پمپ طبقاتی استیل عمودی ابارا مدل EVMS

پمپ آب ابارا سری EVM

الکتروپمپ طبقاتی فشار قوی ابارا EVMS کی از انواع پمپ هاب طبقاتی عمودی از می باشد که توان الکتروموتور آن از 0.37 تا 37 کیلووات است.

برای کسب اطلاعات بیشتر خواند مقاله پمپ آب فشار قوی مفید خواهد بود.

موتور پمپ استیل طبقاتی ابارا Multigo

پمپ آب ابارا سری Multigo

پمپ طبقاتی استیل عمودی ابارا مدل MULTIGO از انواع پمپ هاب طبقاتی عمودب بوده و  به دو صورت تک فاز و سه فاز تولید شده است. توان الکتروموتور آن از 0.6 تا 2 کیلووات می باشد.

پمپ سیرکولاتور ابارا

همانطور که در صفحه پمپ سیرکولاتور و پمپ خطی کوچک توضیح داده شده، پمپ های سیرکولاتور جز پمپ های پرمصرف و البته دارای طول عمر بالا و کم صدا در صنعت تاسیسات هستند. نام دیگری این پمپ ها پمپ سیرکوله، پمپ خطی یا پمپ گردش آب گرم نیز هست.

پمپ های سیرکولاتور خطی ابارا در سری های LPS، LPC، MR، ETHERMA توسط شرکت ابارا تولید شده. این پمپ های تک دور تا چهار دور بوده و در سیستم های گرمایشی، سرمایشی ساختمان ها، استخرها و انتقال مواد دارویی و … استفاده می شود.

پمپ سیرکولاتور خطی ابارا LPS

پمپ آب ابارا سری LPS

پمپ سیرکولاتور خطی ابارا سری LPS از انواع پمپ هاب سیرکولاتور بوده و  به دو صورت تک فاز و سه فاز تولید شده است. دمای سیال تا 100 درجه سانتیگراد می باشد.

پمپ کف کش ابارا

همانطور که در صفحه پمپ کف کش توضیح داده شده، پمپ های کف کش ابارا در سری های مختلفی از جمله BEST، DS، PERLA تولید می شوند.

سری Perla معمولا برای مصارف خانگی و کاربردهای ساده و معمولی استفاده می شوند و دارای جنس پلاستیکی هستند.

کفکش ابارا سری BEST استیل تکفاز بوده و مصارف متنوعی از جمله جابجایی سیالات غذایی، لبنی، تخلیه استخو و آب باران و …استفاده می شود.

سری دیگر کفکش ابارا یعنی DS  دارای پروانه چدنی بوده و برای سیالات کثیف استفاده می شود.

الکتروپمپ کف کش استیل Ebara سری BEST 12345

پمپ آب ابارا سری BEST

پمپ کف کش ابارا سری BEST 1-2-3-4-5 تمام استیل، با دبی تا 21.6 مترمکعب در ساعت، دمای سیال تا 50 درجه سانتی گراد و توان الکتروموتور آن از 0.55 تا 1.5 کیلووات می باشد.

پمپ کف کش مستغرق Ebara مدل KIKA

پمپ آب ابارا سری KIKA

پمپ کف کش ابارا سری KIKA یک پمپ کفکش مستغرق با دبی تا 5.4 مترمکعب در ساعت، هد تا 6.4 متر، دمای سیال تا 40 درجه سانتی گراد می باشد.

پمپ کف کش استیل Ebara مدل OPTIMA

پمپ آب ابارا مدل OPTIMA

پمپ کف کش ابارا سری OPTIMA از جنس استیل بوده و دبی آن تا 9 مترمکعب در ساعت، هد تا 1.5 تا 7 متر، دمای سیال تا 50 درجه سانتی گراد و توان الکتروموتور آن از 0.25 کیلووات می باشد.

پمپ کف کش ابارا IDROGO شناور طبقاتی

پمپ آب ابارا سری IDROGO

پمپ کف کش ابارا سری IDROGO، یک پمپ کف کش شناور طبقاتی بوده که به صورت تک فاز و سه فاز تولید می شود. این پمپ با دبی تا 68.4 مترمکعب در ساعت، دمای سیال تا 40 درجه سانتی گراد و توان الکتروموتور آن از 0.44 تا 1.5 کیلووات و  می باشد.

پمپ کفکش مستغرق چدنی ابارا DS-DSF

پمپ آب ابارا سری DS-DSF

پمپ کف کش ابارا مدل DS-DSF از جنس چدن و با دبی از 6 تا 84 مترمکعب در ساعت، دمای سیال تا 40 درجه سانتی گراد و توان الکتروموتور آن از 1.5 تا 7.5 کیلووات می باشد.

پمپ لجن کش ابارا

همانطور که در صفحه پمپ لجن کش توضیح داده شده است، پمپ های لجن کش ابارا در سری های DW، RIGHT، DML-DL و DVS تولید می شوند.

مصارف پمپ لجن کش ابارا در فاضلاب شهری، آبیاری و در کل انتقال سیالات با درصد آلودگی و ذرات زیاد می باشد.

این پمپ ها به لحاظ ولتاژی دارای دو نوع تک فاز و سه فاز هستند. بدنه بر خی سری های آن استیل و برخی دیگر چدن هستند که با توجه به میزان مصرف و شرایط استفاده از آن می توانید بهترین انتخاب را برای پمپ لجن کش داشته باشید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

پمپ لجن کش ابارا مدل DL-DL W/C

پمپ ابارا سری DL-DL

پمپ لجن کش چدنی خردکن دار ابارا DL-DL W/C داری دبی از 4 تا 480 مترمکعب در ساعت، هد تا 40.5 متر، دمای سیال از 40 درجه سانتی گراد و توان الکتروموتور آن از 1.5 تا 45 کیلووات می باشد.

پمپ لجن کش تمام استیل ابارا مدل DW-DW VOX

پمپ ابارا سری DW-DW

پمپ لجن کش ابارا سری DW-DW VOX تمام استیل بوده و دمای سیال از 40 درجه سانتی گراد می باشد.

پمپ لجن کش ابارا مدل DML

پمپ آب ابارا سری DML

الکتروپمپ لجن کش Ebara DML بدنه چدن و دمای سیال از 40 درجه سانتی گراد می باشد.

پمپ لجن کش ابارا سری DVS

پمپ آب ابارا سری

پمپ لجن کش ابارا مدل DVS از جنس چدن بوده و دبی آن 60 مترمکعب در ساعت، هد تا 25.7 متر، دمای سیال از 40 درجه سانتی گراد و توان الکتروموتور آن از 1.5 تا 3.7 کیلووات می باشد.

پمپ های سانتریفیوژ ابارا

همانطور که بالاتر نیز گفته شد، پمپ های سانتریفیوژ ابارا دارای پوسته چدنی و پروانه های برنزی و چدنی در سری های MD-MMD، ENR، 3L، DWO،CD، CDX و 2CDX تولید می شوند.

حداکثر فشار کاری این سری از پمپ ها 10 بار بوده و مصارف مختلفی دارند که با توجه به مشخصات فنی آنها می توانید بهترین انتخاب را برای رفع نیاز خود انتخاب کنید.

پمپ شناور ابارا

همانطور که در صفحه پمپ شناور توضیح داده شده، پمپ های شناور ابارا از جنس استیل بوده و در سری های IDROGO EBS OM-ONK تولید می شوند.

این پمپ ها مصارف مختلفی داشته و برای انتقال آب در چاه و سیستم های آبیاری و کشاورزی و … استفاده می شوند.

پمپ شناور ابارا WINNER طبقاتی استیل

پمپ آب ابارا سری WINNER

پمپ شناور ابارا سری WINNER از جنس استیل بوده و به صورت تک فاز و سه فاز تولید می سود. دمای سیال از 30 درجه سانتی گراد می باشد.

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا مدل IDROGO

پمپ آب ابارا سری IDROGO

پمپ شناور ابارا سری IDROGO یک پمپ کف کش شناور طبقاتی بوده که دمای سیال از 40 درجه سانتی گراد، هد تا 68 متر و توان الکتروموتور آن از 0.45 تا 1.5 کیلووات می باشد.

بوستر پمپ ابارا

همانطور که در صفحه بوستر پمپ آب توضیح دادیم، تنها برخی از سری های پمپ ابارا که مونتاژ پمپ های ابارا بصورت موازی تولید می شوند، قابلیت استفاده در بوستر پمپ را دارند که عبارتند از CDA، EVMSG EVMS ،MD-MMD،3D-3DPF ،.

بوستر پمپ ها ابارا در انواع بوستر پمپ های آبرسانی، آتشنشانی و آبیاری استفاده می شوند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد بوستر پمپ ها با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

نمایندگی پمپ آب ابارا در تهران

برای خرید پمپ آب ابارا نگران هیچ چیز نباشید. گروه مستر، معتبرترین نمایندگی پمپ آب ابارا در تهران است. ما در گروه مستر پمپ، عرضه کننده بهترین پمپ ها خارجی و ایرانی با ضمانت فروش هستیم. یکی از پمپ ها، پمپ ابارا ایرانی است.

برای کسب اطلاعات بیشتر حتما با نمایندگی پمپ ابارا در ایران تماس بگیرید. 02133997522 | 02133997661 | 09121882140

شعبه مرکزی فعلی، نمایندگی پمپ ابارا سعدی تهران می باشد. اما به زودی منتظر تاسیس نمایندگی پمپ ابارا در کرج، مشهد، تبریز، کرمان، کرمانشاه، یزد، و قزوین، توسط گروه مستر پمپ باشید.

اگر به دنبال خرید پمپ ابارا هستید، برای دریافت لیست قیمت انواع پمپ آب ابارا خانگی همین حالا با معتبرترین نمایندگی فروش پمپ آب ابارا  تماس بگیرید.

پیشنهاد ویژه: اگر قصد خرید پمپ آب دارید، حتما از معتبر ترین برندهای پمپ آب خانگی انتخاب کنید.

راهنمایی انتخاب پمپ ابارا

برای خرید پمپ آب ابارا ایران حتما به راهنمایی شرکت صنایع پمپ ابارا  احتیاج پیدا خواهید کرد. پس با دقت و کامل بخوانید. قبل از هر چیز برای فهم بیشتر اطلاعات پیش رو، توصیه می کنیم، مقاله جامع پمپ آب برای ساختمان 4 طبقه را مطالعه کنید.

در وهله اول بدانید که، هدف از انتخاب پمپ ابارا یا موتور پمپ ابارا انتقال حجم مشخصی از آب از یک عمق مشخص که منبع مکش نامیده می شود به یک ارتفاع مشخص که منبع رانش نامیده می شود است.

حال این منبع مکش می تواند دریا، چاه آب، آب رودخانه و غیره باشد و منبع رانش نیز می تواند تامین آب استخر، پمپ خانگی یا مجتمع مسکونی، زمین کشاورزی و غیره باشد.

در این خصوص اندازه بلندی آب مورد انتقال از سطح منبع رانش تا سطح منبع مکش را ارتفاع یا هد گفته می شود.

با توجه به این اطلاعات و مشخصات زیر، انتخاب پمپ ابارا مناسب برای شما راحت تر می شود

مشخصات پمپ ابارا

به زودی در این قسمت pdf مشخصات پمپ ابارار قرار می گیرد. تا اطلاع ثانوی برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 02133997522 | 02133997661 | 09121882140

نمودار پمپ ابارا

به زودی در این قسمت تصویر نمودار پمپ ابارار قرار می گیرد. تا اطلاع ثانوی برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 02133997522 | 02133997661 | 09121882140

قیمت پمپ آب ابارا

پمپ ابارا قیمت بالایی نبست به کیفیتش ندارد. به دنبال قیمت پمپ اب ابارا دیجی کالا نباشید. بهترین قیمت پمپ ابارا را از نمایندگی پمپ آب ابارا در تهران بخواهید.

برای دریافت لیست قیمت پمپ ابارا PDF همین حالا با ما تماس بگیرید. 02133997522 | 02133997661 | 09121882140.

ما قیمت و کیفیت پمپ ابارا را تضمین می کنیم.

قیمت پمپ آب خانگی ابارا

رنج قیمت پمپ آب خانگی ابارا بین 1 میلیون تا 11 میلیون تومان است. برای استعلام دقیق تر با ما تماس بگیرید.

قیمت پمپ آب ابارا نیم اسب

رنج قیمت پمپ آب ابارا نیم اسب بین 1 میلیون تا 4 میلیون تومان است. برای استعلام دقیق تر با ما تماس بگیرید. این قیمت شامل قیمت پمپ نیم اسب بشقابی ابارا و قیمت پمپ آب ابارا یک اسب جتی نیز می شود

قیمت پمپ آب ابارا یک اسب

رنج قیمت پمپ ابارا یک اسب بین 2 میلیون تا 6 میلیون تومان است. برای استعلام دقیق تر با ما تماس بگیرید. این قیمت شامل پمپ ابارا یک اسب بشقابی نیز می شود.

برای کسب اطلاعات دقیق تر مقاله قدرت پمپ آب یک اسب را مطالعه کنید.

پمپ 1.5 اسب ابارا

رنج قیمت پمپ 1.5 اسب ابارا بین 2.5 میلیون تا 9 میلیون تومان است. برای استعلام دقیق تر با ما تماس بگیرید.

قیمت پمپ ابارا دو اسب

رنج قیمت پمپ ابارا دو اسب بین 5 میلیون تا 12 میلیون تومان است. برای استعلام دقیق تر با ما تماس بگیرید.

قیمت پمپ آب ابارا سه اسب

رنج قیمت پمپ آب ابارا سه اسب بین 8 میلیون تا 12 میلیون تومان است. برای استعلام دقیق تر با ما تماس بگیرید.

قیمت پمپ طبقاتی ابارا

رنج قیمت پمپ طبقاتی ابارا بین 2 میلیون تا 12 میلیون تومان است. برای استعلام دقیق تر با ما تماس بگیرید.

لیست قیمت کفکش ابارا

رنج قیمت کفکش ابارا بین 7 میلیون تا 17 میلیون تومان است. برای استعلام دقیق تر با ما تماس بگیرید. این قیمت شامل قیمت کف کش تمام استیل ابارا نیز می شود.

قیمت پمپ شناور ابارا

رنج قیمت پمپ شناور ابارا بین 6 میلیون تا 15 میلیون تومان است. برای استعلام دقیق تر با ما تماس بگیرید. این قیمت شامل قیمت کف کش تمام استیل ابارا نیز می شود.

برای کسب اطلاع از لیست قیمت سایر پمپ های ابارا و دریافت pdf با ما تماس بگیرید. 02133997522 | 02133997661 | 09121882140.

خرید و قیمت محصولات برند ابارا را به ما بسپارید.

خرید پمپ ابارا

خرید پمپ ابارا را با بهترین نمایندگی فروش پمپ ابارا در تهران تجربه کنید.

فروش فروش پمپ ابارا پرمیوم توسط فروشگاه مستر پمپ به عنوان نماینده رسمی برند ebara به همراه ارائه ضمانت اصالت کالا و مشاوره رایگان خرید. ارائه یست قیمت پمپ خانگی بی صدا و کم مصرف ابارا.

قطعات پمپ ابارا

به هیچ وجه نگران خرید پمپ ابارا نباشید. ما به عنوان بهترین نمایندگی پمپ ابارا در ایران، تامین کننده تما قطعات پمپ ابارا هم هستیم.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید مقاله اجزای پمپ آب خانگی را نیز مطالعه کنید.

سرویس دهی پمپ آب ابارا

شرکت تولیدی پمپ اب ابارا جهت رفع نیاز های مشتریان، به شبکه ی گسترده ای از مراکز فنی در سراسر جهان تکیه کرده است که برای کسب رضایت مشتریان به سرعت آنها را راهنمایی می نماید.

مراکز خدماتی ابارا با نیروهای آموزش دیده و ماهر آماده ارائه خدمات به مشتریان می باشند در این مراکز از قطعات یدکی اصل که همگی از شرکت پمپ ابارا تامین می شوند استفاده می گردد.

شرکت ابارا قویترین ضمانت خرید و گارانتی در میان پمپ های وارداتی را در ایران ارائه می کند. محصولات این شرکت دارای 10 سال خدمات پس از فروش نیز می باشند که نشان دهنده کیفیت بالای تولیدات این برند می باشد.

گروه بازرگانی مستر به عنوان نماینده رسمی فروش و خدمات پس از فروش پمپ اب ابارا، با بیش از یک دهه فعالیت در صنعت پمپ در ایران آماده ارائه انواع محصولات Ebara و خدمات مرتبط با پایین ترین قیمت می باشد.

ویژگی های اصلی پمپ اب ابارا

موتور پر قدرت این پمپ می‌تواند تا 20 ساعت در شبانه روز کار کند. این پمپ دارای یک خنک کننده با راندمان بالا است و موتور آن دارای حفاظت در برابر گرما و اضافه بار است. این پمپ قابلیت اعتماد بالایی با هزینه های نگهداری پایین را دارد.

پروانه ورتکس نیمه باز این پمپ باعث جلوگیری از اشباع شدن و مسدود شدن پمپ می‌شود هنگامی که در سیال مورد استفاده آن مواد رشته ای و الیافی وجود داشته باشد. این پمپ می‌تواند ذرات جامد تا اندازه ی ¼ 2 اینچ را خرد کند و عبور دهد.

این پمپ‌ها علاوه بر آببندی خود یک محفظه روغن نیز دارد که باعث عمر طولانی‌تر و هزینه های تعمیر و نگهداری پایین‌تر پمپ آب می‌شود. نصب و راه اندازی این پمپ می تواند روی ریل باشد که لغزنده است و باعث می شود نصب، تعمیر و نگهداری آن به سهولت انجام پذیرد. (‌البته فقط در مورد فضاهای کوچک امکان پذیر است)

کاربردهای این پمپ برای آب، فاضلاب، زه کشی و آب گرم مناسب است. طراحی پروانه نیمه باز ورتکس این پمپ باعث می شود که گزینه بسیار مناسبی برای فاضلاب عفونی، کارخانه های نساجی و پشم، فرآورده های غذایی، کارخانه لبنیات و چرم و….باشد.

سوالات پر تکرار درباره محصولات ابارا

 • پمپ آب ابارا محصول کدام کشور می باشد؟

پمپ های ابارا محصول کشور ژاپن بوده که تماما در کشور ایتالیا اسمبل (مونتاژ) می شوند.

 • آیا شرکت ابارا در ایران نمایندگی دارد؟

بله، این شرکت در ایران نمایندگی دارد، همچنین برخی از مدل ها نیز در ایران مونتاژ می شوند.

 • برخی از محصولات در کنار نام آنها اصطلاح Local آورده شده معنای این اصطلاح چیست ؟

برخی از مدل های Ebara با همکاری مشترک ژاپن و ایران، در کارخانه ی ابارای ایران، مونتاژ می شوند. به همین دلیل در کنار مدل آنها اصطلاح Local آورده شده است.

 • گارانتی و خدمات پس از فروش پمپ آب آبارا چگونه است؟

محصولات ابارا دارای 18 ماه گارانتی طلایی (تعویض یا تعمیر بدون قید و شرط) می باشد.

 • آیا امکان خرید آنلاین برای این محصولات وجود دارد؟

متاسفانه در حال حاضر به دلیل نوسانات بازار، امکان فروش و اعلام قیمت به صورت آنلاین امکانپذیر نمی باشد.

 • پمپ آب خراب خود را چگونه می توانم تعویض کنم؟

در صورتی که پمپ آب آبارا را از شرکت مستر خریداری کرده اید، با هماهنگی قبلی اقلام را به شرکت تحویل داده تا همکاران ما نسبت به تعمیر یا تعویض آن اقدام نمایند.

 • جهت انتقال آب های آلوده به همراه ذرات معلق در فاضلاب منازل و هتل ها از کدام مدل های پمپ آب ابارا می توان استفاده کرد؟

می توانید از پمپ های سری DW,DF,DML,DL و DNS با توجه به نیاز خود استفاه نمایید. برای کسب اطلاعات بیشتر قبل از خرید حتما با مشاوران گروه مستر تماس حاصل نمایید.

 • جهت مصارف دارویی و شیمیایی چه نوع پمپ ebara پیشنهاد می کنید؟

برای مصارف دارویی و شیمیایی، پمپ های استیل سری CD,CDX,2CDX,DWO,EVM,3LM,3LD, 3LPF مناسب هستند.

 • جهت مصارف آبرسانی ساختمانی، کشاورزی و صنعتی چه مدلهایی از ابارا پمپ را پیشنهاد می کنید؟

مدلهای EVM, MATRIX, CMC, CMD, CMB, AGA, CMA, PRA, CDA, 3DPF, 3D, MD, MMD

 • جهت انتقال آبهای صاف با ذرات معلق کم از چاهها و رودخانه و دریاچه چه پمپ هایی پیشنهاد می شود؟

پمپ های سری MULTIGO,IDROGO, EBS, ONK, OM مناسب هستند.

معرفی برخی محصولات پمپ ابارا

پمپ اب ابارا DVS

این پمپ آب ابارا در خانواده‌ پمپ های لجن کش ابارا قرار می گیرد که در کنار مدل‌های DW DML و DL پمپ های لجن‌کش ابارا را تشکیل می دهند.

این پمپ‌های فاضلاب ورتکس ابارا، پمپ‌هایی مناسب برای کار مداوم زیر آب تا عمق 65 فوت هستند.

وقتی این پمپ آب ابارا قرار است به صورت خودکار و مستقل کار کند طراحی و قرار گیری آن باید به گونه‌ای باشد تا هنگامی که فاضلاب تخلیه می‌شود به طور اتوماتیک به محل تخلیه متصل باشد. این پمپ آب ابارا برای بازرسی و سرویس بدون نیاز به آچار و پیچ و مهره یا چفت و بست خاصی جدا می‌شود و نیاز به جدا شدن اجزای آن به صورت جداگانه نمی‌باشد. موتور و پمپ بهتر است توسط تولید کننده‌ی آن، طراحی، تولید و مونتاژ شود.

تمام قسمت های اصلی پمپ آب ابارا که شامل بدنه، پروانه، قاب موتور و زانویی تخلیه آن است از چدن خاکستری ASTM A-48 کلاس 30 می باشد. بدنه بیرونی آن صاف و یکدست است. پروانه آن به صورت نیمه باز ورتکس و چند پره طراحی شده است که توانایی عبور ذرات جامد را بدون هیچ مشکلی داشته باشد.

زمانی که سطح آب در مخزن به سطح شروع می رسد پمپ به طور اتوماتیک شروع به کار می کند و هنگامی که سطح آب به سطح استو می رسد متوقف می شود.

این پمپ آب ابارا می‌تواند برای آب‌های گرم تا 176 درجه فارنهایت به کار رود. سایز خروجی این پمپ فاضلاب ابارا 2 تا 3 اینچ است و هد آن 10 تا 75 فوت می باشد. بدنه و پروانه‌ی این پمپ آب ابارا از جنس چدن است و شفت آن از استیل ضد زنگ 403 است.

پمپ آب ابارا MMD4 و CDA

در این مقاله به بررسی دو دسته پمپ آب ابارا MMD4 و CDA می پردازیم.

پمپ آب ابارا MMD4 از انواع پمپ های سانتریفیوژی است که یکی از پمپ های آب پر مصرف این شرکت است. این پمپ آب پمپی چدنی، یک تکه و مطابق با استاندارد EN 733 می باشد.

از پمپ آب ابارا سانتریفیوژ MMD4 برای استفاده و دستیابی به آب تمیز شهری، کشاورزی، صنعتی، واحد فشار، تاسیسات گرمایشی، تهویه مطبوع در کارخانه ها، آبیاری در مجموعه های کشاورزی، مجموعه های ورزشی و شستشو به کار برده می شود.
این پمپ آب ابارا قادر است آب را در دمای بین 5- تا 90 درجه سانتی گراد با فشاری معادل 10 بار را به گردش درآورد. نکته جالب در مورد این پمپ آبارا اینکه برای کاربردهای خاص می توان این پمپ آب را با سیستم آب بندی ویژه نیز سفارش داد.
این پمپ از موتور IE2 بهره می برد و موتور آن بهره وری انرژی بسیار بالایی دارد. در ساخت پمپ آب ابارا از چدن برای ساخت بدنه، از استیل ضد زنگ AISI 304 برای ساخت شفت و از چدن برای ساخت پروانه استفاده شده است.

پمپ آب ابارا CDA دو پروانه سانتریفیوژی
پمپ آب ابارا دو پروانه سانتریفیوژی، در مواردی از جمله تقویت فشار آب خانگی، آبیاری بخش های کوچک، شستشوی وسایل نقلیه و صنایع به کار می رود.
بدنه این پمپ آب از چدن و شفت از استیل ضد زنگ AISI 303 ساخته شده است و استاندارد نفوذپذیری این پمپ آب 44 IP می باشد.
پمپ آب ابارا CDA با پروانه برنجی نیز تولید می شود که برای ماشین آلات و کاربردهای صنعتی گزینه ی مناسبی است این پمپ آب قادر است حداکثر فشار مایع تا 6 بار و دمای 40 درجه سانتی گراد را به گردش در آورد.
گروه بازرگانی مستر، این محصول را با قیمت مناسب در اختیار مشتریان قرار می دهد، برای اطلاع از مشخصات و قیمت محصول اینجا کلیک کنید.
پمپ آب ابارا DWO سانتریفیوژ

در این متن یکی از انواع پمپ آب ابارا پروانه باز مورد بررسی و معرفی قرار می گیرد. پمپ آب ابارا DWO در دسته پمپ های پروانه باز ابارا قرار می گیرد که حدوداً 8 مدل پمپ آب را در بر می گیرد. این پمپ آب ابارا برای تولیدکنندگان نوشیدنی و آبمیوه ها گزینه بسیار مناسبی است

معرفی پمپ آب ابارا DWO
پمپ آب ابارا DWO  از قطعات هیدرولیک از جنس استیل ضد زنگ ساخته شده که در برابر خوردگی بسیار مقاوم است.
این پمپ آب، با عملکرد قابل اطمینان و بهره وری بالا، برای کار مداوم طراحی شده است، دارای ابعاد مناسبی بوده و در مقایسه با پمپ های چدنی از وزن کمتری برخوردارد است.
این پمپ آب ابارا سانترفیوژی، با قیمتی رقابتی و مقرون به صرفه انتخابی بسیار مناسب می باشند.
مشخصات پمپ آب ابارا DWO

پمپ آب ابارا DWO می تواند حجمی بین 1.2 تا 2 NPT را جذب کند و حجمی معادل 2 NPT را تخلیه کند. قدرت این پمپ آبارا تا 4 اسب بخار تخمین زده می شود و دارای ظرفیتی معادل 250 GPM بوده و ارتفاعی بین 35 تا 65 فوت ( 5 الی 18 متر) را تحت پوشش قرار می دهد.
حداکثر فشار ایجاد شده در برند پمپ ابارا DWO برابر با  8 بار است و قادر است آب با دمای 90 درجه سانتی گراد را به گردش در آورد، این پمپ آب در دو نوع تک فاز و سه فاز موجود می باشد.
این پمپ آب برای مایعات با ذرات معلق و آب های نیمه کثیف با ذرات کوچک گزینه مناسبی است.

ویژگی و کاربردهای مهم پمپ آب ابارا DWO

این پمپ آب ابارا پروانه باز مناسب برای مواد معلق جامد در مایعات و آب های کثیف می باشد و دارای طراحی نزدیک و بهم  پیوسته  قطعات می باشد که باعث صرفه جویی در فضا می شود، همچنین نصب، نگهداری، تعمیر و راه اندازی آن آسان می باشد.
قطعاتی که در تماس با مایع هستند از جنس استیل ضد زنگ بوده و دارای کیفیت بالا و مقاوم در برابر خوردگی می باشند این پمپ آب ابارا دارای لوله آب خاردار برای مکش آب می باشد.
مونتاژ و تعمیرات اساسی  پروانه و پمپ آب می تواند بدون آسیب رساندن به اتصالات تخلیه و جذب صورت گیرد.
این پمپ آب ابارا دارای قدرت تخلیه بالایی است و تخلیه آن به طور کامل صورت می گیرد که باعث کاهش بیرون ریختن مایع درون لوله ها می شود، ضمناً با داشتن بهره وری بالا باعث کاهش هزینه های عملیاتی می گردد.
محور موتور و رینگ های این پمپ ebara دارای کیفیت بالایی است که از الزامات دستگاه های پمپاژ استاندارد می باشد.
نکته قابل توجه اینکه می توان برای مایعات با دمای بالا و بهره برداری از مواد شیمیمایی نیز از این پمپ استفاده کرد.
ابارا پمپ DWO از موتور TEFC و IEC ساخت شرکت ابارا ژاپن بهره می برد.
به طور کلی پمپ ابارا DWO در زمینه پردازش مواد غذایی، شربت ها، آشامیدنی ها، نوشابه ها، بررسی مایعات کثیف یا دارای ذرات معلق، احیای آب، تصفیه آب در کشت و زرع، تجهیزات OEM، سیستم های خنک کننده، خدمات داروسازی، شستشو صنعتی، ساخت اسپری ها و رنگ های گیاهی کاربرد دارد.

پمپ آب ابارا سانتریفیوژ 2CDX 2CDU

پمپ آب ابارا سانتریفیوژ 2CDX 2CDU از فولاد ضد زنگ ساخته شده است و مقاوم در برابر خوردگی، قابل اطمینان و با راندمان بالا می باشد. جنس استیل ضد زنگ آن با کیفیت بالا باعث می شود که وزنی سبک تر در مقایسه با پمپ های چدنی داشته باشد.
پمپ آب ابارا سانتریفیوژ 2CDX 2CDU برای پمپاژ آب تمیز و مایعات سازگار با استیل ضد زنگ استفاده می شود و از این پمپ آب نمی توان در تصفیه آب کثیف یا آب با ذرات جامد معلق یا آب حاوی اسیدها، مایعات خورنده، مایعات قابل اشتعال یا خطرناک استفاده نمود.
فشار آب ایجاد شده توسط پمپ آب ابارا سانتریفیوژ 2CDX 2CDUحداکثر معادل 9 بار باشد و مایع محفظه آن آب خالص می باشد.
صرفه جویی در فضا، نصب، نگهداری و راه اندازی آسان، استفاده از استیل ضد زنگ برای محفظه مایع، کیفیت بالا، نصب چند منظوره (می تواند هم به صورت افقی و هم عمودی نصب شود)، تخلیه مرکزی بالا، بهره وری زیاد و کاهش هزینه های عملیاتی از ویژگی های بارز پمپ آب ابارا سانتریفیوژ 2CDX 2CDU می باشد.
از کاربرد های مهم پمپ آب ابارا سانتریفیوژ 2CDX 2CDU می توان به سیستم های تامین آب، سیستم های خنک کننده، کارواش، آبیاری بارانی، تقویت فشار آب، انتقال مایعات و سیستم های گرمایشی اشاره کرد.

مقایسه پمپ آب ابارا و پمپ آب داب

در ادامه ی مقاله ی قبلی این بار به مقایسه ی تطبیقی پمپ آب ابارا و داب تک پروانه می پردازیم.

امیدواریم بتوانیم اطلاعات مفیدی در خصوص انتخاب و خرید این دو نوع پمپ آب ارائه نماییم.

در این مقایسه کاربردها، جنس پمپ، تکنولوژی به کار رفته در ساخت آنها و قیمت پمپ ها مورد بررسی قرار گرفته اند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پمپ DAB وارد صفحه پمپ آب داب شوید.

مقایسه کاربرد پمپ آب ابارا و پمپ آب داب

پمپ آب Ebara برای افزایش فشار آب، تصفیه آب، آبیاری، شستشو، سیستم های تهویه و پمپاژ آب مخلوط با مایعات خورنده و کاربردهای صنعتی و عمرانی مناسب می باشد.

پمپ آب Dab از لحاظ کاربرد برای طیف گسترده ای از موارد مانند تامین آب، گردش آب داغ برای سیستم های گرمایشی، گردش آب سرد برای سیستم های تهویه ی مطبوع و خنک کننده، نقل و انتقال آب در محیط های کشاورزی، باغبانی، صنعتی و نصب و راه اندازی مجموعه های پمپاژ گزینه مناسبی است.

با مقایسه ی کاربرد های این دو پمپ آب می توان نتیجه گرفت که هر دو، کاربرد های متنوعی دارند، اما برای سیستم های شستشو، پمپ آب ابارا گزینه ی مناسب تری است و برای گردش و انتقال آب مخصوصا آب گرم، پمپ آب تک پروانه ی داب عملکرد بهتری دارد.

مقایسه جنس پمپ آب ابارا و پمپ آب داب

جنس بدنه پمپ آب ابارا می تواند از چدن یا استیل ضد زنگ باشد، پروانه از جنس برنج یا استیل ضد زنگ و شفت آن از استیل ضد زنگ می باشد. برنج نسبت به آب شور و خوردگی مقاوم است استیل ضد زنگ هم نسبت به خوردگی مقاوم است و استهلاک کمتری دارد در صورتی که چدن در طولانی مدت زنگ می زند و استهلاک بیشتری نسبت به بقیه دارد.

جنس بدنه، پروانه و فلنچ پمپ آب داب از چدن است، در این پمپ شفت از استیل ضد زنگ است که به دلیل تماس مداوم با مایع به کار گرفته شدن استیل ضد زنگ بسیار حائز اهمیت است.

تکنولوژی و کشور سازنده پمپ آب ابارا و پمپ آب داب

 از ویژگی های خاص پمپ های آب داب می توان به مصرف انرژی کم و راندمان بالا، کوپل شدن بوسیله ی کوپلینگ استاندارد، وجود الکتروموتورهای IE2، عدم انتقال حرارت سیال به الکتروموتور، سرویس و تعمیر و نگهداری ساده، قابلیت جداسازی الکتروموتور از پمپ و امکان جایگزینی الکتروموتور در هنگام سرویس و تعمیر اشاره کرد.

برای کار با پمپ آب داب مایع می تواند دمایی از 10- تا 140 درجه سانتی گراد را داشته باشد و نصب و راه اندازی این پمپ آب در هر دو حالت افقی یا عمودی می تواند به شرطی که همواره موتور بالاتر از پمپ قرار داشته باشد امکان پذیر است. مایع مورد استفاده در پمپ آب داب می بایست تمیز، فاقد مواد جامد یا ساینده، غیر چسبناک، غیر خورنده، غیر کریستالی بوده و از نظر شیمیایی خنثی با خواصی مشابه آب باشد. پمپ آب داب با تکنولوژی روز و ساخت کشور ایتالیا می باشد.

در خصوص پمپ آب ebara می توان گفت که این پمپ ها مجموعه کاملی از پمپ های مقاوم به خوردگی با جنس استیل ضد زنگ بوده و دارای راندمان موتور بالایی هستند. پمپ آب ابارا با تکنولوژی و طراحی کشور ژاپن در ایتالیا تولید می گردد. از مزایای پمپ آب ابارا تک پروانه می توان از نصب آسان، وجود ورژن های تک فاز و سه فاز، مطابقت با استانداردهای محلی و صرفه جویی در زمان و هزینه نام برد.

مقایسه ی قیمت پمپ آب ابارا و پمپ آب داب 

قیمت پمپ آب داب به میزان قابل توجهی از پمپ آب ابارا گران تر می باشد، با وجود تمام مطالب بیان شده در بالا هنگام انتخاب و خرید یک پمپ عواملی از قبیل کاربرد، نیاز مصرف کننده و میزان هزینه قابل پرداخت برای پمپ و حائز اهمیت هستند و در انتخاب پمپ تاثیر گذارند.

برای انتخاب و خرید صحیح پمپ آب داب یا پمپ آب ابارا می توانید با کارشناسان گروه بازرگانی مستر تماس برقرار نمایید.