عیب یابی در پمپ های آب

علائم، باعث صدمه به پمپ راه حل
غیر مایع پمپ روغن کاری شونده،

ارتفاع مکش بسیار بالاتر از ارتفاع تخلیه است

اگر ارتفاع مکش بیش از اندازه ی کافی بود، باید ارتفاع سطح مایع  را کاهش داد.

خسارات اصطکاک لوله را بررسی کنید.

نشت هوا در لوله مکش

نشت هوا در مهر و موم

پمپ خاموش شده و تمیز گردد

نشتی فلنج ورودی کنترل شود

خط مکش را تست کنید که می تواند بسته باشد و خط را تحت فشار قرار دهد

 

پروانه های شکسته

مهر و موم و یا واشر معیوب

کافی نبودن دهانه مکش

محور پروانه در صورت آسیب دیدن بررسی شود

مهر و موم مکانیکی تعویض گردد

فشار ناکافی

سرعت کم

نشت هوا از لوله مکش

اگر ولتاژ صحیح است، نشتی فلنج را تست نمایید
نقص مکانیکی

گرفتگی مجرای عبور مایع

وجود هوا یا گازدر مایع (حباب می شود مراقب باشید)

پروانه و محور پمپ را بررسی کنید.

درصورت معیوب بودن یا سایش شدید پره های آن را تعویضنمایید.

لایی کاسه نمد یا آب بند مکانیکی راتعویض کنید.

پمپ را پیاده کرده مجرای عبور را بررسی و

گرفتگی آنها را برطرف نمایید

هوای جمع شده را در فواصل معین خارج نمائید .

پمپ برای یک زمان کوتاه کار می کند و سپس متوقف می شود

استراحت اولیه ناکافی

لوله و شیر آلات تخلیه نمایید

نقاط مرتغع در خط مکش را تغییر دهید

نشت هوا در لوله مکش

نشت هوا در مهر و موم

 خط مکش را تست کنید

نشتی فلنج را تست کنید

فشار مایع مهر و موم را تست نمایید

مصرف برق بیش از حد پمپ

نقص مکانیکی مهر و موم بیش از حد صفت

پروانه و شفت پمپ تست شود

اگر نقص یا سایش شدید وجود داشت،تیغه تامین کننده را تعویض کنید

مهر و موم واشر و یا مهر و موم مکانیکی را تعویض کنید

فشار بر مهر و موم را کاهش دهید

شفت معیوب

ناکارآمدی قطعات پمپ

پروانه و بلبرینگ کالاهای معیوب را بازرسی کنید