پمپ آب کالپدا بشقابی

انواع پمپ آب کالپدا بشقابی به همراه توضیحات فنی در ذیل قابل مشاهده و بررسی است.

جدول راهنمای انتخاب پمپ آب بشقابی

دور موتور
(RPM)
توان
(HP)
توان
(KW)
سایز خروجی
(inch)
سایز ورودی
(inch)
حداکثر دبی
(m3/h)
حداکثر هد
(m)
فشار کاری
(bar)
برق ورودیمدل
29000.50.37114.2 – 2.4 – 116.3 – 20.3 – 2210سه فازNM 1/A
29000.750.55114.8 – 2.4 – 120 – 25 – 2710سه فازNM 2/B
29000.750.55114.8 – 2.4 – 116 – 27.5 – 3110سه فازNM 2/S
290010.75116 – 3 – 124 – 30.5 – 33.510سه فازNM 2/A
29001.51.1116 – 3 – 1.228.5 – 36 – 37.510سه فازNM 3/C
290021.5118.4 – 3.2 – 1.226 – 45 – 4710سه فازNM 3/B
290032.2118.4 – 4.2 – 1.236 – 52.5 – 5610سه فازNM 3/A
29000.750.551 1/4215 – 10.8 – 6.67.5 – 11 – 12.510سه فازNM 10/F
290010.751 1/4215 – 10.8 – 6.614 – 16.5 – 1810سه فازNM 10/D
29001.51.11 1/4215 – 10.8 – 6.619 – 21.5 – 2310سه فازNM 10/A
290021.51 1/4224 – 12 – 6.613 – 21.5 – 23.510سه فازNM 10/S
290021.51 1/4216.8 – 10.8 – 6.622.5 – 27.5 – 29.510سه فازNM 11/B
290032.21 1/4216.8 – 10.8 – 6.630 – 34 – 35.510سه فازNM 11/A
290032.21 1/4213.2 – 9.6 – 6.632 – 36 – 3810سه فازNM 12/D
2900431 1/4216.8 – 10.8 – 6.636 – 42.5 – 4510سه فازNM 12/C
29005.541 1/4216.8 – 10.8 – 6.649 – 55 – 57.510سه فازNM 12/A
29001.51.12 1/22 1/23.5 – 37.8 – 213.5 – 7.5 – 9.510سه فازNM 17/H
290021.52 1/22 1/254 – 33 – 217 – 11 – 1210سه فازNM 17/G
2900432 1/22 1/266 – 42 – 2711.5 – 16.5 – 1810سه فازNM 17/D
290032.22 1/22 1/266 – 37.8 – 248 – 14.5 – 1610سه فازNM 17/F
290010.753/41 1/46.6 – 4.2 – 1.8922 – 27.5 – 30.510سه فازNM 20/160 B
290021.53/41 1/426 – 7.5 – 326 – 33.5 – 36.510سه فازNM 20/160 A
29000.750.5511 1/212 – 6.6 – 2.411 – 18 – 2010سه فازNM 25/12 B
290010.7511 1/212 – 6.6 – 2.415.2 – 21.7 – 23.510سه فازNM 25/12 A
29001.51.111 1/29.6 – 6 – 323 – 28.5 – 3110سه فازNM 25/160 B
290021.511 1/212 – 6.6 – 326 – 34 – 36.510سه فازNM 25/160 A
290032.211 1/213.2 – 7.5 – 334.7 – 40.2 – 42.610سه فازNM 25/20 B
29004311 1/216.8 – 7.5 – 338.9 – 48.6 – 50.310سه فازNM 25/20 A
29005.5411 1/218 – 9.6 – 345.6 – 55.8 – 57.810سه فازNM 25/20 S