جدول راهنمای انتخاب پمپ آب بشقابی Calpeda
مدلبرق ورودیفشار کاری
(bar)
حداکثر هد
(m)
حداکثر دبی
(m3/h)
سایز ورودی
(inch)
سایز خروجی
(inch)
توان
(KW)
توان
(HP)
دور موتور
(RPM)
NM 1/Aسه فاز1022 - 20.3 - 16.31 - 2.4 - 4.2110.370.52900
NM 2/Bسه فاز1027 - 25 - 201 - 2.4 - 4.8110.550.752900
NM 2/Sسه فاز1031 - 27.5 - 161 - 2.4 - 4.8110.550.752900
NM 2/Aسه فاز1033.5 - 30.5 - 241 - 3 - 6110.7512900
NM 3/Cسه فاز1037.5 - 36 - 28.51.2 - 3 - 6111.11.52900
NM 3/Bسه فاز1047 - 45 - 261.2 - 3.2 - 8.4111.522900
NM 3/Aسه فاز1056 - 52.5 - 361.2 - 4.2 - 8.4112.232900
NM 10/Fسه فاز1012.5 - 11 - 7.56.6 - 10.8 - 1521/4 10.550.752900
NM 10/D سه فاز1018 - 16.5 - 146.6 - 10.8 - 1521/4 10.7512900
NM 10/Aسه فاز1023 - 21.5 - 196.6 - 10.8 - 1521/4 11.11.52900
NM 10/Sسه فاز1023.5 - 21.5 - 136.6 - 12 - 2421/4 11.522900
NM 11/Bسه فاز1029.5 - 27.5 - 22.56.6 - 10.8 - 16.821/4 11.522900
NM 11/Aسه فاز1035.5 - 34 - 306.6 - 10.8 - 16.821/4 12.232900
NM 12/Dسه فاز1038 - 36 - 326.6 - 9.6 - 13.221/4 12.232900
NM 12/C سه فاز1045 - 42.5 - 366.6 - 10.8 - 16.821/4 1342900
NM 12/Aسه فاز1057.5 - 55 - 496.6 - 10.8 - 16.821/4 145.52900
NM 17/Hسه فاز109.5 - 7.5 - 3.521 - 37.8 - 3.51/2 21/2 21.11.52900
NM 17/Gسه فاز1012 - 11 - 721 - 33 - 541/2 21/2 21.522900
NM 17/Dسه فاز1018 - 16.5 - 11.527 - 42 - 661/2 21/2 2342900
NM 17/Fسه فاز1016 - 14.5 - 824 - 37.8 - 661/2 21/2 22.232900
NM 20/160 Bسه فاز1030.5 - 27.5 - 221.89 - 4.2 - 6.61/4 13/40.7512900
NM 20/160 Aسه فاز1036.5 - 33.5 - 263 - 7.5 - 261/4 13/41.522900
NM 25/12 Bسه فاز1020 - 18 - 112.4 - 6.6 - 121/2 110.550.752900
NM 25/12 Aسه فاز1023.5 - 21.7 - 15.22.4 - 6.6 - 121/2 110.7512900
NM 25/160 Bسه فاز1031 - 28.5 - 233 - 6 - 9.61/2 111.11.52900
NM 25/160 Aسه فاز1036.5 - 34 - 263 - 6.6 - 121/2 111.522900
NM 25/20 Bسه فاز1042.6 - 40.2 - 34.73 - 7.5 - 13.21/2 112.232900
NM 25/20 Aسه فاز1050.3 - 48.6 - 38.93 - 7.5 - 16.81/2 11342900
NM 25/20 Sسه فاز1057.8 - 55.8 - 45.63 - 9.6 - 181/2 1145.52900