جدول مقاومت در خمیدگی، valve ها  و gate ها در جهت نصب پمپ آب

مقاومت جریان با استفاده از روش طول خط لوله معادل و مطابق جدول ذیل محاسبه می گردد :

جدول مقاومت در خمیدگی

برای نصب پمپ آب جدول برای ضریب (لوله استیل چدن) Hazen Williams C = 100 مورد تائید است. برای لوله کاری استیل مقدارها را در 1.41 ضرب نمائید. برای فولاد ضد زنگ، مس و لوله کاری چدنی روکش دار، مقدارها را در 1.85 ضرب نمائید.

هنگامی که برای نصب پمپ آب طول خط لوله معادل معین گردید، مقاومت جریان از طریق جدول مقاومت جریان بدست می آید.

مقدارهای داده شده دارای حالت راهبردی بوده و مطابق مدل باید دارای تغییر اندک باشند. مخصوصا برای gate valve ها و valve های غیر قابل بازگشت که در این حالت بررسی مقدارهای تهیه شده توسط تولید کنندگان ایده خوبی خواهد بود.